Bulbophyllum evradii Gagnep

29 12-2022

Bài viết khác

Paris polyphylla Smith
29 12-2022
Thất diệp nhất chi hoa, tảo hưu, độc cước liên, thiết đăng đài, chi hoa đầu,...
Xem chi tiết